REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu porcelanapremium.pl i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Sklep internetowy quiskin.pl dostępny pod adresem https://quiskin.pl, prowadzony jest przez firmę CONTENT TRADE MANAGEMENT, z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Conrada 63, 31-357 Kraków. Numer NIP: 7342564092, REGON: 492732928 (dalej: Sprzedawca). Telefon kontaktowy: 12 444 15 11; adres email: info@quiskin.com

Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

KUPUJĄCY

 1. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej: Kupujący lub Klient), a która dokonuje Zamówienia w sklepie internetowym.

SKLEP INTERNETOWY

 1. Serwis internetowy dostępny pod adresem https://quiskin.pl, za pomocą którego, Klient (Kupujący) może złożyć Zamówienie

PRODUKTY

 1. Towary oferowane w sklepie to produkty do wystroju wnętrz, użytku osobistego, tj. porcelana włoska , filiżanki, kubki, tace, patery i inne. Wszystkie towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.

CENY

 1. Wszystkie ceny podane w sklepie są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają 23% podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena po której klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu realizacji zamówienia.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, bieżącej aktualizacji oferty handlowej, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie jest oświadczeniem woli klienta, które zmierza bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określając rodzaj i ilość Produktów.

UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy quiskin.pl a Klientem, z wykorzystaniem sklepu internetowego.

PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

 1. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym wystawiane są paragony lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta – jako nabywcy towaru – nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

 1. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, posiadającego dostęp do Internetu.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Rejestracja w ramach korzystania ze Sklepu internetowego nie jest obowiązkowa. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

– podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

– dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

– dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię właściciela sklepu quiskin.pl.

 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

– niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla quiskin.pl,

– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

SPOSOBY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie w sklepie internetowym można złożyć w następujący sposób:
 1. a) za pomocą systemu informatycznego (strony internetowej) sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://quiskin.pl/,
  b) pocztą elektroniczną wysłaną pod adres: info@quiskin.com . Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów,
  c) telefonicznie pod numerem: +48 12 444 15 11 (Opłata jak za połączenie lokalne).

Wybór zamawianych produktów przez klienta jest dokonywany przez dodanie ich do koszyka.

Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji po sprawdzeniu dostępności zamawianego produktu w magazynie.

Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia danego zamówienia. O czasie realizacji decyduje m.in. numer zamówienia w związku z czym zachęcamy do składania zamówień przez system sklepu internetowego, co gwarantuje natychmiastowe nadanie numeru zamówienia.

 1. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w ciągu max. 4 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 9:00-17:00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. W tym czasie zostanie wysłany do Kupującego e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 2. W szczególnych przypadkach sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia do realizacji.

MOMENT ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W przypadku potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji w procesie zamówienia, zgodnie z regulacjami wskazanymi w pkt 13 i 14 Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)

 1. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:
  a) Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej – koszt przesyłki wynosi 16,00 zł (z reguły dociera do klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone – koszty ubezpieczenia ponosi sprzedawca.);
  b) Odbiór zamówienia w siedzibie firmy – koszt odbioru osobistego 0,00zł;
  c) Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej z płatnością przy odbiorze u kuriera – koszt przesyłki wynosi 20,00 zł;
 2. Czas realizacji/wysyłki zamówienia od chwili weryfikacji osoby zamawiającej (lub zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku bankowym) wynosi od 1 do 5 dni roboczych. Jeżeli czas realizacji wydłuży się Klient jest zawsze o tym fakcie informowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Klient jest również informowany o wysyłce przesyłki.
 3. W przypadku złożenia zamówienia o wartości powyżej 500 zł oraz dokonaniu pełnej przedpłaty tytułem realizacji zamówienia – koszt przesyłki wynosi 0,00zł
 4. W uzasadnionych przypadkach rezerwujemy sobie prawo do: odmowy realizacji zamówienia(np.: wzbudzających wątpliwości – brak lub nieprawdziwy numer telefonu, brak możliwości telefonicznego potwierdzenia zamówienia lub z innych przyczyn, wynikłych w trakcie realizacji zamówienia) lub ograniczenia sposobu płatności (np.: przedpłaty w wysokości 50% lub 100% wartości złożonego zamówienia).

PŁATNOŚCI

 1. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia, tj.:
  – płatność przelewem;
  – płatność kurierowi przy odbiorze przesyłki za pobraniem;
  – płatność gotówką przy odbiorze własnym;

W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki. W przypadku jednak wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy wpłacona zaliczka zostanie Konsumentowi zwrócona.

 1. Płatność za towar powinna zostać uiszczona w terminie 14 dni od momentu złożenia zamówienia.
  Po upływie tego terminu zamówienie może zostać anulowane.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

 1. Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, niezależnie od formy dostawy lub odbioru towaru, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy, przed upływem tego terminu, oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, które można pobrać tutaj.
 2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 
  Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, jaki otrzymał. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu). Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować i dostarczyć do firmy na adres: CONTENT TRADE MANAGEMENT,  ul. J. Conrada 63, 31-357 Kraków.
 3. Zwrot uiszczonej przez klienta ceny towaru wraz z kosztami wysyłki zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Koszt zwrotu towaru pokrywa klient.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ I PROCEDURY REKLAMACYJNE

 1. Towary oferowane w sklepie internetowym są objęte gwarancją producenta. Okres i warunki gwarancji oznaczone są przy opisie danego towaru.
 2. Niezależnie od gwarancji producenta, w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Klienta będącego konsumentem, wówczas zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).
 3. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 4. W przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych (tj. sprzedaży dokonywanej na rzecz klienta będącego osobą fizyczną, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą)
  a) sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową,
  b) sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru,
  c) kupujący traci uprawnienia (do żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy albo do żądania obniżenia ceny towaru lub do odstąpienia od umowy), jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy,
 5. d) sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 6. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową, można przesyłać na adres CONTENT TRADE MANAGEMENT, ul. J. Conrada 63, 31-357 Kraków lub za pośrednictwem poczty e-mail (adres: info@quiskin.com ) dołączając pismo reklamacyjne jako załącznik. Pismo reklamacyjne powinno zawierać opis niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji.
 7. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę reklamacji kupującego dotyczącej niezgodności towaru z umową, Sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić Kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji zostanie Kupującemu wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp.) – w takim przypadku Sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru . W przypadku odmowy uznania reklamacji kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.
 8. Gwarancja lub rękojmia nie obowiązują gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.
 9. W przypadku gdy stroną kupującą nie jest Konsument, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia

W związku z wejściem w życie unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej (UE), wskazujemy poniżej informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Jako administrator odpowiadamy za ich wykorzystywanie w sposób zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami. 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe, uzyskane przy składaniu zamówienia oraz w trakcie trwania umowy sprzedaży, wykorzystujemy w następujących celach:
38. złożenia zamówienia i wykonania jego realizacji, w tym rozpatrywania reklamacji oraz dokonywania rozliczeń w czasie trwania umowy lub do ich zakończenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO);
39. wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na nas na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o ochronie osób i mienia, przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości dotyczących m.in. wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO);
40.  marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług w czasie trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli uzasadniony interes administratora);
41.  tworzenia na nasze wewnętrzne potrzeby zestawień, analiz i statystyk na podstawie złożonych zamówień (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli uzasadniony interes administratora);

 1. ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z regulaminu przez okres ich przedawnienia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli uzasadniony interes administratora);
  43. weryfikacji wiarygodności płatniczej przy zawarciu umowy sprzedaży, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO); dotyczy to także danych uzyskanych przez nas z innych źródeł, a jeśli zawierają Państwo z nami kolejną umowę – Państwa danych posiadanych już przez nas przed jej zawarciem;
  Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, oświadczenie o wyrażeniu zgody określa cel, w którym będziemy przetwarzać te dane.
  We wskazanych powyżej celach, z wyjątkiem realizacji obowiązków prawnych, możemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane przekazujemy:
44. podmiotom przetwarzającym Państwa dane w naszym imieniu i na podstawie zawartych z nami umów:
– firmom informatycznym obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia informatyczne
– podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Państwem umowy – jeżeli zawarta z Państwem umowa wymaga ich udziału np. przy wysyłce towaru lub korespondencji;
– podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług i produktów, lub organizacji akcji marketingowych;
– podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi rachunkowe, rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie i rozliczanie umów, badanie jakości obsługi, dochodzenie należności, usługi analityczne, audytowe, doradcze, prawne, podatkowe.
45.  innym podmiotom, które jako administratorzy przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu:
– podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską – w związku z przekazywaniem korespondencji;
– podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. bankom) – w związku z dokonywanymi płatnościami;
– podmiotom nabywającym od nas wierzytelności – w związku ze sprzedażą długów;
– podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, prawne, podatkowe – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

Czy Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Obecnie nie przekazujemy i nie planujemy w przyszłości przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), który obejmuje kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein.

Jakie macie Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Mogą Państwo złożyć do nas:

 1. wniosek o:
  – sprostowanie nieprawidłowych danych;
  – usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;
  – ograniczenie przetwarzania poprzez wstrzymanie operacji na danych przez określony czas albo nieusuwanie danych (we wniosku należy wskazać właściwy sposób ograniczenia przetwarzania);
  – dostęp do danych, w tym udzielenie informacji o przetwarzanych danych lub kopię danych;
  – przeniesienie danych (jeżeli zostało spełnione warunki zawarte w art. 20 ust. 1 RODO);
 2.  sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania):
  – jeżeli podstawą przetwarzania jest marketing bezpośredni naszych usług lub produktów – wówczas jesteśmy zobowiązani do zakończenia przetwarzania danych w tym celu;
  – jeżeli podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny – wówczas jesteśmy zobowiązani do zakończenia przetwarzania danych w tych celach, chyba że wykażemy (a) istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź (b) ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec  Państwa interesów, praw i wolności.
  Jeżeli przetwarzamy Państwa dane wyłącznie na podstawie zgody, taką zgodę można cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

SKARGA

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu. 

WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
 3. Klient, akceptując regulamin, podczas rejestracji oświadcza iż zapoznał się z nim i wszelkie informacje w nim zawarte są dla niego zrozumiałe, oraz że wyraża zgodę na zastosowanie wszelkich zasad współpracy zawartych w regulaminie.

Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.